fbpx


Зашто SeSECC

Кључна својства економије дељења

Економија дељења (позната и као колаборативна економија, P2P економија, економија на захтев, итд.). је нов друштвено-економски модел којим се опи- сују дигитално координисане економске активности, којим се путем интернет платформи и мобилних апликација повезују „они који имају и они којима је по- требно“. Успеси компанија Uber и Airbnb почетком друге деценије XXI века по- стављају овај концепт у фокус научне, стручне јавности и јавних политика.


Шта доноси Економија дељења

Утицаји и ефекти економије дељења су бројни, али још увек недовољно јасни и сагледани. Развој економије дељења је неравномеран, а државе које су пре- познале потенцијале овог економског модела и успоставиле механизме коор- динираног развоја, бележе знатно веће показатеље (запосленост, приходе и број платформи). Према прелиминарним истраживањима у Републици Србији тренутно постоји више од педесет платформи економије дељења, док свега 15% становника користи колаборативне платформе у области смештаја и 8% у области транспорта. Платформе се успостављају по узору на праксу успешних светских провајдера преносећи, не само пословне моделе, већ и проблеме са којима се ови иновативни систему суочавају (недостатак знања и компетенција о карактеристикама пословних модела, проблем података неопходних за боље профилисање учесника и тржишта, регулаторна неуређеност, недовољна пове- заност различитих учесника и сарадња науке и привреде).

„Откључавање“ потенцијала економије дељења захтева удружене напоре свих заинтересованих страна где кључну улогу имају медијатори између науке и јавних политика. Њихова улога је у јачању капацитета свих заинтересованих страна кроз размену знања и искустава и умрежавање релевантних актера са циљем да се сагледају и активирају технолошки, друштвени и регулаторни потенцијали и савладају изазови развоја економије дељења у Републици Србији.

SeSEEC као дигитални хаб знањадигитална библиотека релевантних истра- живања у националним оквирима и примера добре светске праксе; Успоста- вљање одрживог инструмента за праћења развоја економије дељења у Србији.

SeSEEC у центру хеликсаумрежавање академске заједнице као и успостављању сарадње са државним и институцијама цивилног друштва на националном и локалном нивоу, а са циљем успостављања одрживих партнерстава.

SeSEEC као едукативни центарорганизовање тренинга усмерених на развој техничких, пословних и менаџерских вештина у области економије дељења уз континуирану подршку заинтересованим странама у евалуацији и унапређењу њихових постојећих пракси.

Иницијални планови

Прве активности Центра су усмерене ка спровођењу опсежних теренских истраживања економије дељења у националним оквирима које ће укључити све релевантне актере из еко- система са фокусом на језгро екосистема економија дељења: „пружалац услуге–платформа-корисник“.