fbpx

Методологија која ће се примењивати током реализације Пројекта

Ко све може имати користи од резултата спроведених истраживања у оквиру пројекта PANACEA?

Нови друштвено-економски модели који настају ери онлајн друштвених мрежа су значајно изменили традиционалне обрасце пословања, потрошње, начина живота и рада. Развој платформи за дигитално умрежавање, електронског плаћања и мобилних апликација је омогућио да се понуда и потражња доведу у непосредни однос по принципу повезивања “оних којима треба и оних који имају“. Економија дељења, којим се описују дигитално координисане економске активности којима потрошачи добијају привремени приступ производима и услугама постаје основа за развој нових пословних идеја, а успеси компанија Uber и Airbnb почетком друге деценије XXI века постављају овај концепт у фокус научне, стручне јавности и јавних политика.

Комплексност феномена економије дељења са једне стране и снажни друштвено-економски трансформативни ефекти указују на потребу да се успостави оквир за континуална истраживања како би се на прави начин искористио иновативни потенцијал нових друштвено-економских модела. Активирање потенцијала економије дељења захтева удружене напоре свих заинтересованих страна где кључну улогу имају тзв. медијатори између науке и јавних политика. Њихова улога је у јачању капацитета свих заинтересованих страна кроз размену знања и искустава и умрежавање релевантних актера са циљем да се сагледају и активирају технолошки, друштвени и регулаторни потенцијали и савладају изазови развоја економије дељења.

Истраживања у оквиру пројекта PANACEA у фокусу имају економију дељења односно и успостављање капацитета за њен развој у Србији. Главни циљ или мисија пројекта PANACEA је изградња капацитета неопходних за “откључавање” тржишта економије дељења и његов убрзани развој. То у основи подразумева три специфична циља:

  • Први циљ је да се научна и практична знања из домена економије дељења учине доступним свима путем изградње јединствене дигиталне платформе и успостављањем Националног центра за развој компетенција у области економије дељења.
  • Други циљ подразумева мобилизацију и повезивање стејкхолдера (интересних група) економије дељења као што су корисници/купци, пружаоци услуга, локалне власти, носиоци јавних политика и регулаторна тела, академска заједница, али и сви други који на директан или индиректан начин могу бити под утицајем развоја платформи економије дељења.
  • На крају, циљ је и да се унапреде компетенције релевантних учесника, учењем на искуству и најбољој пракси водећих експерата широм света, а које су неопходне за изградњу капацитета за управљање и убрзани развој економије дељења у Србији.
Очекивани резултат пројекта PANACEA је успостављање Националног центра за развој компетенција у области економије дељења. Активности центра ће бити усмерене ка јачању капацитета заједнице економије дељења путем креирања дигиталне платформе за дисеминацију знања и практичних искустава у области економије дељења, као и умрежавањем кључних актера економије дељења и јачањем њихових компетенција.

[1] Nunu, M., Nausedaite, R., Eljas-Taal, K., Svatikova, K., & Porsch, L. (2018). Study to Monitor the Economic Development of the Collaborative Economy at sector level in the 28 EU Member States. European Commission: Brussels. DOI: 10.2873/83555

[2] Eurobarometer (2018). The use of the collaborative economy, Flash Eurobarometer 467. European Commission: Brussels. Доступно на: https://webgate.ec.europa.eu/ebsm/api/public/deliverable/download?doc=true&deliverableId=66851, DOI: 102873/598782


Методологија која ће се примењивати током реализације Пројекта

Национални центар за развој компетенција у области економије дељења (SeSECC- Serbian Sharing Economy Competence Center) биће успостављен у складу са циљевима пројекта и на бази примера сличних иницијатива, попут смерница Европске Уније за успостављање центара за дигиталне иновације (eng. Digital Innovation Hubs – DIH) и добрих пракси сличних центара у Европи.

Три главне фазе развоја Центра, а уједно и прва три радна пакета (eng. Work Package – WP) пројекта PANACEA су: дизајн, активирање, успостављање/одржавање.

Радни пакети и активности пројекта PANACEA

Прва фаза – Дизајн (РП1) почиње прикупљањем релевантних информација и знања из области економије дељења. Налази ових истраживања биће сумирани у оквиру првог извештаја пројекта PANACEA „Економија дељења: Карактеристике, пословни модели, примери платформи и развојни изазови” . У следећој фази ће бити мапирани потенцијалне учесници економије дељења у Србији и релевантне представници окупиљени на уводној радионици као први корак ка успостављању заједнице економије дељења у Србији. Повратне информације са ове радионице биће коришћене за идејно решење Центра – његову мисију и визију, задатке и циљеве.

На почетку фазе Активација (РП2), биће спроведена опсежна истраживања, на репрезентативном узорку. Она ће укључити пружаоце услуга, подржавајуће организације и ширу јавност (потрошаче, потенцијалне кориснике). Након анализе и интеграције информација са обе стране тржишта, биће састављени извештај и акциони план за изградњу капацитета, који ће бити потврђени са заинтересованим стејкхолдерима у оквиру посебне радионице.

Фаза три – Успостављање и одржавање (РП3) ће обухватити успостављање неопходне инфраструктуре (набавка опреме, опремање просторија), покретање рада Центра и почетне активности, а пре свега оне усмерене на: креирање свести и ширење знања о економији дељења, пружање одговора и повезивање заинтересованих страна, менторство и обуке корисника. Након фазе успостављања, редовне активности Центра подразумеваће стандардне услуге (пружање информација, администрирање комуникационих канала, објављивање извештаја/алата, хостовање догађаја, одржавање обука и радионица, консултантске активности итд.).

Комуникација, дисеминација и експлоатација резултата пројекта (РП4) покривају цео период његовог трајања. Наведене активности ће омогућити да заинтересоване стране и јавност правовремено буду информисане о развоју пројекта PANACEA, кључним резултатима и могућностима њихове примене. Саставни део пројекта током свих 36 месеци су и континуирано управљање пројектом и контрола квалитета (РП5).


Ко све може имати користи од резултата спроведених истраживања у оквиру пројекта PANACEA?

Подизањем нивоа знања и изградњом капацитета за већу развој економије дељења у Србији, од стране великог броја учесника на тржишту, постижу се вишеструке користи за животну средину, економију, образовање, науку, као и друге аспекте живота и рада људи. Развој економије дељења, подржан радом Националног центра, креира велики број могућности и прилика које доносе користи (нпр. ниже трансакционе трошкове, нове изворе прихода, трансфер знања) на нивоу појединца, домаћинства, организације, као и читавог друштва. Повећање енергетске ефикасности на основу примене економије дељења у појединим областима, попут транспорта, као и раст степена искоришћености недовољно коришћених ресурса по том основу, су у функцији одрживости, односно заштите животне средине. Научна заједница, али и читав образовни систем, имаће значајне користи од резултата пројекта имајући у виду да ће центар компетентности бити у функцији трансфера знања који ће водити креирању нових курикулума на различитим нивоима образовања, али уједно бити и катализатор нових истраживања и пројеката на тему новог концепта економије. Национални центар компетентности ће допринети унапређењу конкурентности целокупне привреде кроз подстицање предузетништва, нарочито код млађих генерација које одрастају у ери дигиталних платформи, али и развојем нових бизнис модела у зрелим гранама, привлачењем нових (паметних) инвестиција итд. У дугом року, користи од истраживања и по том основу постављених циљева, имаће и грађани и друштво у целини. Приступачнији, практичнији и ефикаснији живот за учеснике, као и успостављања јаче заједнице и међусобног поверења у друштву, само су неки од позитивних ефеката на овом нивоу. Богатство знања прикупљено годишњим анкетама о стању и перспективама развоја економије дељења, биће представљени у форми извештаја и научних радова, и као такви биће дугорочно доступни на званичној веб страници. Такође, читав низ активности је могуће спровести и по формалном окончању пројекта, на задовољство и у корист полазника курсева из различитих организација, чланова регулаторних тела и носилаца јавних политика и многих других стејкхолдера.