fbpx

INSTITUCIJA: Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

ZVANJE: redovni profesor

OBLASTI PROFESIONALNOG I NAUČNOG INTERESOVANJA: modeliranje poslovnih sistema i poslovno odlučivanje, računarska simulacija, dinamika sistema i menadžment elektronskog poslovanja

UPOZNAVANJE:

Rođen 1964. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka 1989. Na FON-u je stekao akademska zvanja magistra i doktora tehničkih (organizacionih) nauka. Zaposlen je na FON-u od 1995. godine gde je prošao kroz sva zvanja od asistenta-pripravnika do redovnog profesora.

MOJA POSLOVNA BIOGRAFIJA:

Profesor Aleksandar Marković predaje veći broj predmeta od kojih su najznačajniji: Simulacija u poslovnom odlučivanju, Finansijski simulacioni modeli, Dinamika poslovnih sistema i Menadžment elektronskog poslovanja. U toku svog dosadašnjeg naučnog i istraživačkog rada objavio je više od 70 radova u međunarodnim i nacionalnim monografijama, časopisima i zbornicima sa konferencija i skupova.

U 2005/2006. god. je bio Šef katedre za Menadžment i organizaciju na FON-u, a 2011. godine Šef katedre za organizaciju poslovnih sistema. Predsednik Saveta fakulteta bio je u periodu od 2012 – 2015 godine. Od 2016. do 2021. godine godine bio je prodekan za organizaciju i finansije.

Od 2007. do 2016. godine je bio glavni urednik međunarodnog časopisa „Management“, u izdanju Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Od 2008. godine član je redakcije elektronskog časopisa „Innovative pitanja i pristupi društvenih nauka“, Ljubljana, Slovenija. Od 2018. godine član je programskog odbora međunarodne konferencije CECIIS Fakulteta za organizaciju i informatiku iz Varaždina, Univerziteta u Zagrebu. Bio je predsednik Organizacionog odbora međunarodnog simpozijuma „SymOrg 2004“ i predsednik Programskog odbora istog simpozijuma 2014. godine.

Profesor Aleksandar Marković je učestvovao u većem broju projekata u oblasti IT i razvoja softvera, menadžmenta I konsaltinga. U 2006/2007. godini učestvovao je u svojstvu lokalnog eksperta na projektu: “Tehnička podrška za izgradnju kapaciteta statističkih odeljenja u Srbiji i Crnoj Gori (PN 05SER02/ 03/004.) koji je finansirala Evropska agencija za rekonstrukciju. U 2019/20. bio je rukovodilac međunarodnog programa za prekvalifikaciju na FON-u pod pokroviteljstvom UNDP.

U okviru programa mobilnosti nastavnika Erasmus+, 2018. godine boravio je u svojstvu predavača na Univerzitetu u Stokholmu. Član je tima većeg broja Erasmus+ projekta.PANACEA I JA:

Rad na projektu PANACEA, osim što mi predstavlja zadovoljstvo, znači još jedan profesionalni izazov i mogućnost za razmenu znanja, iskustava i kontakata sa kolegama sa projekta i van njega.