fbpx

Metodologija koja će se primenjivati tokom realizacije Projekta

Ko sve može imati koristi od rezultata sprovedenih istraživanja u okviru projekta PANACEA?

Novi društveno-ekonomski modeli koji nastaju u eri onlajn društvenih mreža su značajno izmenili  tradicionalne obrasce poslovanja, potrošnje, načina života i rada. Razvoj platformi za digitalno umrežavanje, elektronskog plaćanja i mobilnih aplikacija je omogućio da se ponuda i potražnja dovedu u neposredni odnos po principu povezivanja “onih kojima treba i onih koji imaju“. Ekonomija deljenja, kojim se opisuju digitalno koordinisane ekonomske aktivnosti kojima potrošači dobijaju privremeni pristup proizvodima i uslugama postaje osnova za razvoj novih poslovnih ideja, a uspesi kompanija Uber i Airbnb početkom druge decenije XXI veka postavljaju ovaj koncept u fokus naučne, stručne javnosti i javnih politika.  

Kompleksnost fenomena ekonomije deljenja sa jedne strane i snažni društveno-ekonomski transformativni efekti ukazuju na potrebu da se uspostavi okvir za kontinualna istraživanja kako bi se na pravi način iskoristio inovativni potencijal novih društveno-ekonomskih modela. Aktiviranje potencijala ekonomije deljenja zahteva udružene napore svih zainteresovanih strana gde ključnu ulogu imaju tzv. medijatori između nauke i javnih politika. Njihova uloga je u jačanju kapaciteta svih zainteresovanih strana kroz razmenu znanja i iskustava i umrežavanje relevantnih aktera sa ciljem da se sagledaju i aktiviraju tehnološki, društveni i regulatorni potencijali i savladaju izazovi razvoja ekonomije deljenja.

Istraživanja u okviru projekta PANACEA u fokusu imaju ekonomiju deljenja i uspostavljanje kapaciteta za njen razvoj u Srbiji. Glavni cilj ili misija projekta PANACEA je izgradnja kapaciteta neophodnih za “otključavanje” tržišta ekonomije deljenja i njegov ubrzani razvoj. To u osnovi podrazumeva tri specifična cilja:

  • Prvi cilj je da se naučna i praktična znanja iz domena ekonomije deljenja učine dostupnim svima putem izgradnje jedinstvene digitalne platforme i uspostavljanjem Nacionalnog centra za razvoj kompetencija u oblasti ekonomije deljenja.
  • Drugi cilj podrazumeva mobilizaciju i povezivanje stejkholdera (interesnih grupa) ekonomije deljenja kao što su korisnici/kupci, pružaoci usluga, lokalne vlasti, nosioci javnih politika i regulatorna tela, akademska zajednica, ali i svi drugi koji na direktan ili indirektan način mogu biti pod uticajem razvoja platformi ekonomije deljenja.
  • Na kraju, cilj je i da se unaprede kompetencije relevantnih učesnika, učenjem na iskustvu i najboljoj praksi vodećih eksperata širom sveta, a koje su neophodne za izgradnju kapaciteta za upravljanje i ubrzani razvoj ekonomije deljenja u Srbiji.

Očekivani rezultat projekta PANACEA je uspostavljanje Nacionalnog centra za razvoj kompetencija u oblasti ekonomije deljenja. Aktivnosti centra će biti usmerene ka jačanju kapaciteta zajednice ekonomije deljenja putem kreiranja digitalne platforme za diseminaciju znanja i praktičnih iskustava u oblasti ekonomije deljenja, kao i umrežavanjem ključnih aktera ekonomije deljenja i jačanjem njihovih kompetencija.

[1] Nunu, M., Nausedaite, R., Eljas-Taal, K., Svatikova, K., & Porsch, L. (2018). Study to Monitor the Economic Development of the Collaborative Economy at sector level in the 28 EU Member States. European Commission: Brussels. DOI: 10.2873/83555

[2] Eurobarometer (2018). The use of the collaborative economy, Flash Eurobarometer 467. European Commission: Brussels. Dostupno na: https://webgate.ec.europa.eu/ebsm/api/public/deliverable/download?doc=true&deliverableId=66851, DOI: 102873/598782


Metodologija koja će se primenjivati tokom realizacije Projekta

Nacionalni centar za razvoj kompetencija u oblasti ekonomije deljenja (SeSECC- Serbian Sharing Economy Competence Center) biće uspostavljen u skladu sa ciljevima projekta i na bazi primera sličnih inicijativa, poput smernica Evropske Unije za uspostavljanje centara za digitalne inovacije (eng. Digital Innovation Hubs – DIH) i dobrih praksi sličnih centara u Evropi.

Tri glavne faze razvoja Centra, a ujedno i prva tri radna paketa (eng. Work Package – WP) projekta PANACEA su: dizajn, aktiviranje, uspostavljanje/održavanje.

Radni paketi i aktivnosti projekta PANACEA

Prva faza – Dizajn (RP1) počinje prikupljanjem relevantnih informacija i znanja iz oblasti ekonomije deljenja. Nalazi ovih istraživanja biće sumirani u okviru prvog izveštaja projekta PANACEA „Ekonomija deljenja: Karakteristike, poslovni modeli, primeri platformi i razvojni izazovi”. U sledećoj fazi će biti mapirani potencijalni učesnici ekonomije deljenja u Srbiji i relevantni predstavnici okupiljeni na uvodnoj radionici kao prvi korak ka uspostavljanju zajednice ekonomije deljenja u Srbiji. Povratne informacije sa ove radionice biće korišćene za idejno rešenje Centra  – njegovu misiju i viziju, zadatke i ciljeve.

Na početku faze Aktivacija (RP2), biće sprovedena opsežna istraživanja, na reprezentativnom uzorku. Ona će uključiti pružaoce usluga, podržavajuće organizacije i širu javnost (potrošače, potencijalne korisnike). Nakon analize i integracije informacija sa obe strane tržišta, biće sastavljeni izveštaj i akcioni plan za izgradnju kapaciteta, koji će biti potvrđeni sa zainteresovanim stejkholderima u okviru posebne radionice.

Faza tri – Uspostavljanje i održavanje (RP3) će obuhvatiti uspostavljanje neophodne infrastrukture (nabavka opreme, opremanje prostorija), pokretanje rada Centra i početne aktivnosti, a pre svega one usmerene na: kreiranje svesti i širenje znanja o ekonomiji deljenja, pružanje odgovora i povezivanje zainteresovanih strana, mentorstvo i obuke korisnika. Nakon faze uspostavljanja, redovne aktivnosti Centra podrazumevaće standardne usluge (pružanje informacija, administriranje komunikacionih kanala, objavljivanje izveštaja/alata, hostovanje događaja, održavanje obuka i radionica, konsultantske aktivnosti itd.).

Komunikacija, diseminacija i eksploatacija rezultata projekta (RP4) pokrivaju ceo period njegovog trajanja. Navedene aktivnosti će omogućiti da zainteresovane strane i javnost pravovremeno budu informisane o razvoju projekta PANACEA, ključnim rezultatima i mogućnostima njihove primene. Sastavni deo projekta tokom svih 36 meseci su i kontinuirano upravljanje projektom i kontrola kvaliteta (RP5).


Ko sve može imati koristi od rezultata sprovedenih istraživanja u okviru projekta PANACEA?

Podizanjem nivoa znanja i izgradnjom kapaciteta za veći razvoj ekonomije deljenja u Srbiji, od strane velikog broja učesnika na tržištu, postižu se višestruke koristi za životnu sredinu, ekonomiju, obrazovanje, nauku, kao i druge aspekte života i rada ljudi. Razvoj ekonomije deljenja, podržan radom Nacionalnog centra, kreira veliki broj mogućnosti i prilika koje donose koristi (npr. niže transakcione troškove, nove izvore prihoda, transfer znanja) na nivou pojedinca, domaćinstva, organizacije, kao i čitavog društva. Povećanje energetske efikasnosti na osnovu primene ekonomije deljenja u pojedinim oblastima, poput transporta, kao i rast stepena iskorišćenosti nedovoljno korišćenih resursa po tom osnovu, su u funkciji održivosti, odnosno zaštite životne sredine. Naučna zajednica, ali i čitav obrazovni sistem, imaće značajne koristi od rezultata projekta imajući u vidu da će centar kompetentnosti biti u funkciji transfera znanja koji će voditi kreiranju novih kurikuluma na različitim nivoima obrazovanja, ali ujedno biti i katalizator novih istraživanja i projekata na temu novog koncepta ekonomije. Nacionalni centar kompetentnosti će doprineti unapređenju konkurentnosti celokupne privrede kroz podsticanje preduzetništva, naročito kod mlađih generacija koje odrastaju u eri digitalnih platformi, ali i razvojem novih biznis modela u zrelim granama, privlačenjem novih (pametnih) investicija itd. U dugom roku, koristi od istraživanja i po tom osnovu postavljenih ciljeva, imaće i građani i društvo u celini. Pristupačniji, praktičniji i efikasniji život za učesnike, kao i uspostavljanja jače zajednice i međusobnog poverenja u društvu, samo su neki od pozitivnih efekata na ovom nivou. Bogatstvo znanja prikupljeno godišnjim anketama o stanju i perspektivama razvoja ekonomije deljenja, biće predstavljeni u formi izveštaja i naučnih radova, i kao takvi biće dugoročno dostupni na zvaničnoj veb-stranici. Takođe, čitav niz aktivnosti je moguće sprovesti i po formalnom okončanju projekta, na zadovoljstvo i u korist polaznika kurseva iz različitih organizacija, članova regulatornih tela i nosilaca javnih politika i mnogih drugih stejkholdera.