Važni datumi

Rok za slanje rada: 01.03.2024.
Rok za obaveštenje o prihvatanju rada do: 01.04.2024.
Rok za plaćanje kotizacije po specijalnim cenama: 01.04.2024.
Rok za plaćanje kotizacije po regularnim cenama: 29.04.2024.
Preliminarni program rada: 01.05.2024.
Održavanje konferencije: 10 – 11.05.2024.

Prijava radova

Radove je potrebno dostaviti putem Microsoft CMT sistema, uz napomenu kojoj programskoj oblasti pripada rad, najkasnije do 01.03.2024. godine. Radovi se pišu na engleskom jeziku. Svaki autor može da prijavi najviše tri rada, od toga najviše jedan kao prvi autor i dva kao koautor. Svi radovi podležu proveri originalnosti.

Selekcija radova će se odvijati kroz dvostruko slepo (anonimno) recenziranje, što znači da će i autori i recenzenti ostati anonimni tokom procesa recenzije. Svi autori moraju da se pridržavaju sledećih smernica kako bi osigurali anonimnost rada:

  1. Uklonite imena autora, kontakt informacije i afilijacije iz tabele za informacije o autorima koja se nalazi u konferencijskom šablonu rada (paper template). Od vas će biti zatraženo da dodate podatke o autorima nakon što rad bude prihvaćen.
  2. Navedite sve relevantne prethodne radove (uključujući i Vaše) u trećem licu (na primer, „Pokazalo se da… (Smith, 2023)“; nemojte koristiti reči „moj“ ili „naš“).
  3. Uklonite zahvalnice, priznanja i izvore finansiranja. Ove informacije se mogu dodati nakon što rad bude prihvaćen.
  4. Radovi koji nisu pravilno anonimizirani ne mogu se uzeti u razmatranje i biće vraćeni autorima kako bi ih anonimizirali.

Na sistem je potrebno da postavite DVE datoteke: verziju rada koja se može uređivati (.docx format) i PDF verziju rada.

Obim rada treba da bude do 5 stranica (A4 format), uklјučujući tabele, slike, spisak korišćenih izvora i ostale priloge. Za radove koji prelaze dozvolјeni broj strana, izvršiće se doplata u iznosu od 6.000 RSD odnosno 50 € po svakoj prekoračenoj strani. Za obradu teksta koristiti sledeći šablon:

IC-SHARE templejt za rad

Prezentacija rada

Svaki rad može da bude prezentovan od strane jednog ili više autora, ali svaki autor koji želi da prisustvuje i prezentuje treba da se registruje. Za svaku prezentaciju rada uživo izdvojeno je 15 minuta (10 minuta za prezentaciju i 5 minuta za pitanja i odgovore). Za pripremu prezentacije koristiti sledeći šablon:

IC-SHARE šablon za prezentaciju

Kotizacija

Cena kotizacije uključuje:

  • učešće na sekcijama;
  • konferencijski materijal;
  • koktel dobrodošlice i svečanu večeru;
  • osveženje za vreme pauza i
  • organizovani obilazak/razgledanje Beograda.

Učešće na prvoj međunarodnoj konferenciji Internacionalna konferencija o ekonomiji delјenja i savremenim poslovnim modelima: Teorija i praksa će biti prema kategoriji učesnika:

KategorijaDo 01.04.2024.Posle 01.04.2024.
Autori radova9.000 RSD + PDV15.000 RSD + PDV
Učesnici bez rada6.000 RSD + PDV6.000 RSD + PDV
Prateće osobe6.000 RSD + PDV6.000 RSD + PDV
Studenti poslediplomskih studija*6.000 RSD + PDV6.000 RSD + PDV
*Studenti poslediplomskih studija su u obavezi da dostave dokaz o aktivnom studiranju

Rok za plaćanje kotizacije je 29. april 2024. godine.

Uplatnicu (fizičko lice) ili kopiju računa (pravna lica) nakon uplate obavezno poslati na mejl icshare@fon.bg.ac.rs radi evidencije. U naslovu mejla obavezno navesti ID rada.

Uplata kotizacije za jednog učesnika pokriva troškove objavlјivanja jednog rada.

Detalјi za uplatu kotizacije će biti dostupni uskoro.

Publikacije

Radovi prihvaćeni za učešće na Konferenciji će biti objavlјeni u Zborniku radova. Zbornik radova će biti postupan u elektronskom formatu na sajtu Konferencije, nakon održane Konferencije.

Objavlјenim radovima će biti dodelјen DOI broj. Radovi će biti indeksirani u Google Scholar bazi. Radovi će biti poslati na potencijalnu indeksaciju u baze WoS i Scopus.

Po završetku Konferencije, odabrani radovi će, uz zahtev za proširenje, biti predloženi za objavlјivanje u specijalnim sekcijama časopisa.