fbpx

INSTITUCIJA: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

ZVANJE: docent

OBLASTI PROFESIONALNOG I NAUČNOG INTERESOVANJA: finansijsko izveštavanje, međunarodni računovodstveni standardi, intelektualni kapital i nematerijalna imovina, merdžeri i akvizicije

UPOZNAVANJE:

Ono što me ispunjava u stvarima koje radim, bilo na profesionalnom ili ličnom planu, jeste sticanje znanja i iskustva. Od malena sam zaljubljenik u brojke, nauku i ljude. U tom smislu, ekonomija i dalje usmerenje ka računovodstvu i finansijama predstavljaju pravi spoj prirodnog i društvenog. Bavljenje naukom i pedagoškim radom me ispunjava jer na najbolji način povezuje moja interesovnja i afinitete.

MOJA POSLOVNA BIOGRAFIJA:

Rođen sam u Beogradu gde sam završio osnovnu i srednju školu kao nosilac Vukove diplome i đak generacije. Osnovne i master studije završio sam na Ekonomskom fakultetu usmerivši se ka oblastima računovodstva, revizije i poslovnih finansija. Tokom studija bio sam korisnik Republičke stipendije za talentovane studente i Stipendije grada Beograda za talentovane studente. Na trećoj godini studija proglašen sam za najboljeg studenta u školskoj godini 2009/2010. Dobitnik sam nagrade koju dodeljuje Savez računovođa i revizora za najbolje studente računovodstvenog usmerenja. Za master rad na temu „Razvoj i dometi hedž računovodstva“ nagrađen sam od strane Privredne komore grada Beograda u kategoriji „Najbolji master rad za akademsku 2014/2105.″.

Godine 2015. upisao sam doktorske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu izabravši modul Poslovno upravljanje. Na doktorskim studijama sam se opredelio za istraživanje pitanja povezanih sa računovodstvenim aspektima poslovnih kombinacija i nematerijalne imovine.

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu zaposlen sam od 2014. godine. Angažovan sam kao asistent  na predmetima Finansijsko izveštavanje, Specijalna računovodstva i Računovodstvo u bankarstvu i osiguranju kao i na predmetima Principles of accounting i Core management concepts na programu Business & Management koji se realizuje u saradnji sa London School of Economics and Political Science. Tokom dosadašnje karijere bio sam angažovan na više naučnih projekata. U neke od njih spadaju: projekat „Uloga države u novom modelu rasta privrede Srbije“ finansiranom od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja; projekat Fonda za nauku Republike Srbije „Ideje“ i projekat Building Forensic Accounting Capacity in Serbia finansiranog od strane Međunarodnog biroa za narkotike i sprovođenje zakona (INL). Bio sam anagažovan kao član radne grupe za programsku EPAS međunarodnu akreditaciju i učestvovao u procesu međunarodne ACCA akreditacije.PANACEA I JA:

PANACEA projekat za mene predstavlja nesebično deljenje znanja, iskustva i dobre energije, priliku za učenje i profesionalno usavršavanje, upoznavanje i povezivanje sa ljudima koji su vrhunski profesionalci u svojim oblastima.