fbpx

INSTITUCIJA: Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

ZVANJE: redovni profesor

OBLASTI PROFESIONALNOG I NAUČNOG INTERESOVANJA: ekološki menadžment, održivi razvoj, cirkularna ekonomija, upravljanje ekološkim rizikom, ekološki marketing

UPOZNAVANJE:

Magistrirala sam i doktorirala iz naučne oblasti ekološki menadžment kojom se bavim već više od 27 godina, tako što je izučavam i predajem od početka svoje univerzitetske karijere. Ovim sam uspela da uspostavim balans između svog profesionalnog i ličnog života u kome sam od kada znam za sebe uvažavala prirodu i zaštitu životne sredine. Multidisciplinarnost ekološkog menadžmenta mi je takođe omogućila da zadovoljim svoju naučnu radoznalost jer rezultati ove važne nauke i obrazovanje sa ekološkim vrednosnim stavovima predstavljaju nužnu potrebu, s obzirom da ne utiču samo na poboljšanje i povećanje individualne i opšte ekološke svesti, već jačaju i proaktivnu ulogu stručnjaka sposobnih za primenu rezultata ekološke nauke u praksi – radi budućnosti u kojoj su uobičajene vrednosti (u koje ja duboko verujem): jednakost i uzajamno poštovanje između ljudi, zemalja i generacija uz čuvanje globalnog ekosistema planete.

MOJA POSLOVNA BIOGRAFIJA:

Osim na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu organizacionih nauka, angažovana sam i na master akademskim studijama na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu i studijama pri Univerzitetu u Beogradu, a bila sam angažovana i na doktorskim akademskim studijama na Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane i magistarskim studijama na Fakultetu za upravu Univerziteta u Ljubljani, Republika Slovenija. Rukovodilac sam master akademskih studija Cirkularna ekonomija na Fakultetu organizacionih nauka i predsednik Programskog saveta master akademskih studija Menadžmenta poslovnih performansi na studijama pri Univerzitetu u Beogradu.

Bila sam zamenik Predsednika Saveta Fakulteta organizacionih nauka do 2018. godine (od 2015. godine), šef Katedre za menadžment tehnologije, inovacija i razvoja u periodu od 2019 – 2021. godine, a zamenik šefa Katedre od 2017 – 2019. godine. Član sam Veća za studije pri Univerzitetu u Beogradu od 2017. godine, kao i Veća naučnih oblasti tehničkih nauka na Univerzitetu u Beogradu od 2020. godine.

Bila sam učesnik u dva TEMPUS projekta (Production and Profitability improvement in Serbia Enterprises by adopting Lean Thinking Philosophy and strengthening Enterprise – Academia connections – LeanEA – Project 511084-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-JPHES i Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia – ConCur – 145009-TEMPUS-2009-RS-JPHES) i jednog Erazmus programa (Erasmus+K2 Programme of the European Union – Information Security Services Education in Serbia (ISSES), 586474-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP). Bila sam i rukovodilac projekta VIBE – Venture Initiative for the Balkan Europe, The South East Europe programme. Sada sam osim na projektu PANACEA angažovana na programu Erasmus+ Programme of the European Union – Circle U. European University.

Osnivač sam i rukovodilac Centra za ekološki menadžment i održivi razvoj Fakulteta organizacionih nauka, kao i studentske ekološke organizacije Fakulteta organizacionih nauka – EkoFON, član stručno-naučnog društva Savez inženjera i tehničara Srbije i Međuuniverzitetskog programa – istraživanje održivog razvoja Univerziteta u Beogradu, kao i međunarodnog programa Inter-University Sustainable Development Research Programme (IUSDRP) (Research and Transfer Centre “Sustainability and Climate Change Management” (FTZ-NK), Haw Hamburg, Germany).

Bila sam mentor studentima Fakulteta organizacionih nauka koji su učestvovali i pobedili na svetskom takmičenju u rešavanju studije slučaja iz oblasti cirkularne ekonomije za tekstilnu industriju Global Circular Challenge 2021 (studenti su nagrađeni Svetosavskom nagradom za 2021. godinu za osvojeno prvo mesto na ovom takmičenju). Takođe, bila sam mentor studentima koji su učestvovali na evropskom takmičenju The European Ethics Bowl 2021. godine.

Objavila sam više od 165 naučnih i stručnih publikacija, te izlagala veliki broj radova na međunarodnim i nacionalnim naučnim skupovima.PANACEA I JA:

Vodeći se mudrim rečima Džordža Čapmana: „Da bi bio dobar učitelj, moraš i sam stalno učiti“, sa velikim entuzijazmom sam pristupila projektu PANACEA radosna ne samo zbog saradnje sa kolegama sa matičnog, Saobraćajnog i Ekonomskog fakulteta, već i ubeđenja u snažnu sinergiju okupljenog tima. A moja očekivanja ne samo da su ispunjena, već i preko toga. Radujem se svakom našem sastanku i radu na aktivnostima, ali na prvom mestu novim saznanjima iz oblasti sadašnjeg i budućeg pravca razvoja ekonomije deljenja koja ću sa zadovoljstvom integrisati već od naredne školske godine u svoja predavanja. Takođe sa zadovoljstvom čekam da vidim kako se ideja ekonomije deljenja i sama „deli“ tokom i posle našeg projekta PANACEA i kreće da „živi“ kako u akademiji, tako i praksi.