fbpx

INSTITUCIJA: Univerzitet u Beogradu – Ekonomski fakultet

ZVANJE: vanredni profesor

OBLASTI PROFESIONALNOG I NAUČNOG INTERESOVANJA: poslovna strategija, menadžment vrednosti, korporativno upravljanje

UPOZNAVANJE:

Vukašin Kuč je vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kojem je završio sva tri nivoa akademskih studija. Na osnovnim studijama je završio studijski program Menadžment, na master studijama se usmerio na oblast Računovodstva, revizije i poslovnih finansija, da bi doktorske studije iz Poslovnog upravljanja okončao odbranom disertacije pod nazivom Analiza finansijske strukture najvećih preduzeća u Srbiji u periodu Velike recesije: preporuke za finansijsko restrukturiranje i poslovnu strategiju. Od samog početka akademske karijere uživa status jednog od najbolje ocenjenih nastavnika na Ekonomskom fakultetu, ali i u Srbiji, prema istraživanjima nevladinih i studentskih organizacija. Studenti Ekonomskog fakulteta ga najviše znaju sa predmeta Strategijski menadžment, obaveznog predmeta sa druge godine. Ljubitelj je prirode, plivanja, muzike i pozorišta.

MOJA POSLOVNA BIOGRAFIJA:

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu zaposlen je od 2007 godine, na Katedri za poslovnu ekonomiju i menadžment. Izvodi nastavu na svim nivoima studija: Strategijski menadžment i Menadžment vrednosti na osnovnim studijama, Poslovna strategija i Korporativno upravljanje na master studijama, i Ekonomika strategije na doktorskim studijama. Pored toga, izvodi nastavu na tri predmeta na međunarodnim studijskim programima koji se realizuju u saradnji sa LSE (London School of Economics and Political Science). Član je Saveta Ekonomskog fakulteta, predsednik komisije za priznavanje stranih visokoškolskih isprava, kao i član većeg broja komisija. Učestovao je kao istraživač na velikom broju domaćih i međunarodnih naučnih projektata (Horizon 2020, Interreg, i dr.) kao i konsultantskih projekata iz domena procene vrednosti preduzeća, restrukturiranja itd. Konsultant je izvršnog odbora NLB Komercijalne banke. Autor je i/ili koautor udžbenika i naučnih radova iz domena poslovne strategije, menadžmenta vrednosti, strukture kapitala, poslovnog i finansijskog restrukturiranja i dr. Član je svetskog udruženja strategijskog menadžmenta (Strategic Management Society).PANACEA I JA:

Projekat PANACEA vidi kao izuzetnu priliku, privilegiju ali i odgovornost, da u kolaboraciji sa svojim kolegama, vrhunskim naučnicima i istraživačima sa tri fakulteta Univerziteta u Beogradu, ustanove Centar kompetentnosti, povežu relevantne interesne grupe i stvore temelj za razvoj ekonomije deljenja u Srbiji i regionu. Pored lične i profesionalne satisfakcije, koristi od ovog projekta vidi za celu naučnu zajednicu kao i celokupni obrazovni sistem, imajući u vidu da će centar kompetentnosti biti u funkciji transfera novih znanja koji će voditi kreiranju novih kurikuluma na različitim nivoima obrazovanja, ali i katalizator novih istraživanja i projekata na temu novog koncepta ekonomije.