fbpx

Pripreme za istraživanje ekonomije deljenja u nacionalnim okvirima

Početak druge godine projekta PANACEA, ujedno i drugog radnog paketa „Aktivacija“, obeležio je rad na razvoju metodologije istraživanja sadašnjih i potencijalnih učesnika ekonomije deljenja u Srbiji. Tim povodom održano je više sastanaka tima u periodu od 10. januara do 2. februara.

Za početak je analiziran veliki broj postojećih pristupa, mapirani su trendovi i izdvojeni primeri dobre istraživačke prakse. Urađena je i detaljna bibliometrijska analiza, naročito novijih radova u oblasti ekonomije deljenja, objavljenih u relevantnim svetskim naučnim časopisima od 2015. godine do danas. Poseban fokus u pripremi PANACEA metodologije istraživanja bio je na naučnim radovima proisteklim iz sprovedenih terenskih istraživanja, kvantitativnih i kvalitativnih, usmerenih: ka pripadnicima opšte populacije, odnosno sadašnjim i mogućim korisnicima usluga ekonomije deljenja; i ka provajderima usluga, predstavnicima platformi i stejkholderima u službi podrške ekonomiji deljenja. U tom kontekstu, pored definisanja ciljeva istraživanja, istraživačkih pitanja i hipoteza, posebno su analizirane ispitivane pojave, skale i tehnike analize. U narednom periodu biće kreirani i testirani upitnici koji će poslužiti kao osnov predviđenih istraživanja u Srbiji, predviđenih za drugu polovinu 2023. godine. Planirano je da se i u narednim godinama sprovode regularna istraživanja stavova učesnika ekonomije deljenja u Srbiji, što će biti jedan od osnovnih zadataka Nacionalnog centra, koji će obezbediti održivost projekta PANACEA i biti stožer daljeg razvoja ekonomije deljenja u Srbiji. Rezultati istraživanja biće javno dostupni svim zainteresovanim pojedincima i institucijama. Fotografije sa održanih sastanaka projektnog tima možete pogledati u sekciji galerija.